Copyright © All rights reserved. Made By YRF
Home. Photos.
Liberal Judaism
SHA'ARE KEDEM
אובמ - הליפתה גהנמ
Liturgy

לאסוף אומץ לב מן העבר, להתיצב מול העתיד. להדבק לעיקר הנתגלה [לישראל] שהתחדש ויתחדש מעודו


הרב ליאו בק

מתוך אדם ואלוהים

בעמוד זה ניתן לראות מספר דוגמאות של שינויים בליטורגיה ברוח המבוא .בעמוד הקודם
בארצות הגולה, ובמיוחד בארה”ב, סידורי התפילה החדשים משקפים את השפה של ימינו אנו שהמתפלל יכול להזדהות עמה.
לדאבוננו, דבר זה נעשה בנוסח הלועזי, אך העברית במרבית המקרים .נשאר ללא תיקון
במדינת ישראל, ששפת הדיבור הינה עברית, יש צורך לשנות ולהתאים גם את הנוסח העברי.
אנו גם מאמינים שאיפה ההגיון וממצאי המדע נותנים תמונה שונה מהכתוב במקורות, עלינו למצוא את הדרך לאמץ ולהתאים את האמת של זמננו.
אנו גם מאמינים שבדברים בהם ההגיון וממצאי המדע מסבירים לנו את המציאות בצורה שונה מהכתובים במקורות, עלינו להשכיל ולבחור באמת המוכחת.
המקורות, במקרה זה, נשארים בשל ערכם הפואטי וההיסטורי בלבד.
דוגמא: סיפור בראשית שניתן לקרוא בשבת בראשית ליד הקריאה המסורתית בתורה

:דוגמאות אחרות שהכנסנו בתוך סידור הקהילה
בפיוט “אין כהלוהינו” באופן מסורתי מוזכר חידוש הקורבן בבית המקדש שהיהדות הרפורמית הוציאה מסידורי התפילה ברוב הקהילות לפני עשרות שנים. לכן, עם השאיפות שלנו לשלום בזמננו ובארצנו, אנו מסיימים את הפיוט במילים
אתה הוא תושיענו, תביא שלום לארצנו, תביא גאולה לעולמנו, כי בא מועד

בתפילת עמידה לשבת, לפני הברכה השניה, הוכנס
אתה הוא אלוה כל בריאות אדני, נשמת כל חי; בתבונה מסדר עולם
ובתוך הברכה השנייה הוחלפו המילים “לישני עפר” במילים “לזוכרי עבר” המזכיר לנו שההסטוריה מהווה את אחד מעמודי התווך של עמנו.

כמחווה שאנו יושבים במדינתנו כעם חופשי, שונתה הברכה
רצה יהוה אלוהינו בעמך
שכולל את המילים “והשב את העבודה לדביר ביתך” להיקרא
רצה יהוה אלוהינו בעמךישראל ותפילתם באהבה תקבל, ותהי לרצון עבודת הלב של ישראל עמך, ותברך שובנו לציון ברחמים, ושכן בירושלים עירך, ברוך אתה יהוה, המחזיר שכינתו לציון
תישארב רופיס
השודק 
תירחש - םיגחל רוזחמ

שבת